عنوان خدمتعنوان زیر خدمتکد شناسه
مشاهده خدمت ارائه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان 13022461000صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...)13022461100
مشاهده خدمت ارائه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان 13022461000صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی13022461101
مشاهده خدمت ارائه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان 13022461000صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی13022461102
مشاهده خدمت ارائه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان 13022461000صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13022461103
مشاهده خدمت ارائه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان 13022461000صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس)13022461104
مشاهده خدمت ارائه مجوز صید و صیادی 13022462000صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462100
مشاهده خدمت ارائه مجوز صید و صیادی 13022462000صدور پروانه صید (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462101
مشاهده خدمت ارائه مجوز صید و صیادی 13022462000صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 13022462102
مشاهده خدمت ارائه مجوز صید و صیادی 13022462000صدور مجوز صید تفریحی (دریایی) (سواحل، بنادر و جزایر)13022462103
مشاهده خدمت ارائه مجوز صید و صیادی 13022462000صدور مجوز صید در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه‏طبیعی13022462104
مشاهده خدمت ارائه مجوز صادرات و واردات آبزیان 13012463000صدور گواهی صید قانونی آبزیان دریایی مبتنی بر قانون اروپایی13012463104
مشاهده خدمت ارائه مجوز صادرات و واردات آبزیان 13012463000صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...)13012463101
مشاهده خدمت ارائه مجوز صادرات و واردات آبزیان 13012463000صدور مجوز صادرات محصولات ماهیان خاویاری (CITES)13012463102
مشاهده خدمت ارائه مجوز صادرات و واردات آبزیان 13012463000صدور مجوز واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES)13012463103
مشاهده خدمت ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان 13022464000صدور مجوز نگهداری و عمده فروشی آبزیان 13022464100
مشاهده خدمت ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان 13022464000صدور مجوز نگهداری و خرده فروشی آبزیان 13022464101
مشاهده خدمت ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان 13022464000صدور مجوز نگهداری و فروش در بازارها و پایانه‏های تخصصی آبزیان 13022464102
مشاهده خدمت ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان 13022464000صدور مجوز نگهداری و عرضه ذیل زون‏های پروتئینی آبزیان 13022464103
مشاهده خدمت ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان 13022464000صدور مجوز نگهداری و خرده‏فروشی ماهی زنده 13022464104
مشاهده خدمت ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان 13022464000صدور مجوز نگهداری و دپو ماهی زنده 13022464105
مشاهده خدمت ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان 13022466000 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان13022466000
مشاهده خدمت ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان 13012468000 ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان13012468000
مشاهده خدمت نظارت بر ارایه مجوز های حوزه شیلاتی(مجوزهای صادره توسط مهندسی کشاورزی)نظارت بر ارایه مجوز های حوزه شیلاتی(مجوزهای صادره توسط مهندسی کشاورزی)13022465000