عنوان خدمتعنوان زیر خدمتکد شناسه
مشاهده خدمت ارائه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان 13022461000صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...)13022461100
مشاهده خدمت ارائه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان 13022461000صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی13022461101
مشاهده خدمت ارائه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان 13022461000صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی13022461102
مشاهده خدمت ارائه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان 13022461000صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13022461103
مشاهده خدمت ارائه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان 13022461000صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس)13022461104
مشاهده خدمت ارائه مجوز صید و صیادی 13022462000صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462100
مشاهده خدمت ارائه مجوز صید و صیادی 13022462000صدور پروانه صید (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462101
مشاهده خدمت ارائه مجوز صید و صیادی 13022462000صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 13022462102
مشاهده خدمت ارائه مجوز صید و صیادی 13022462000صدور مجوز صید تفریحی (دریایی) (سواحل، بنادر و جزایر)13022462103
مشاهده خدمت ارائه مجوز صید و صیادی 13022462000صدور مجوز صید در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه‏طبیعی13022462104
مشاهده خدمت ارائه مجوز صادرات و واردات آبزیان 13012463000صدور مجوز صادرات آبزیان و محصولات آبزیان (گواهی صید غیرIUU)13012463100
مشاهده خدمت ارائه مجوز صادرات و واردات آبزیان 13012463000صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...)13012463101
مشاهده خدمت ارائه مجوز صادرات و واردات آبزیان 13012463000صدور مجوز صادرات محصولات ماهیان خاویاری (CITES)13012463102
مشاهده خدمت ارائه مجوز صادرات و واردات آبزیان 13012463000صدور مجوز واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES)13012463103
مشاهده خدمت ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان 13022464000صدور مجوز نگهداری و عمده فروشی آبزیان 13022464100
مشاهده خدمت ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان 13022464000صدور مجوز نگهداری و خرده فروشی آبزیان 13022464101
مشاهده خدمت ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان 13022464000صدور مجوز نگهداری و فروش در بازارها و پایانه‏های تخصصی آبزیان 13022464102
مشاهده خدمت ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان 13022464000صدور مجوز نگهداری و عرضه ذیل زون‏های پروتئینی آبزیان 13022464103
مشاهده خدمت ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان 13022464000صدور مجوز نگهداری و خرده‏فروشی ماهی زنده 13022464104
مشاهده خدمت ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان 13022464000صدور مجوز نگهداری و دپو ماهی زنده 13022464105
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید موافقت اصولی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465100
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز تاسیس واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465101
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465102
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری، 13012465103
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000ابطال مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465104
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر نام مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465105
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر فعالیت مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465106
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465107
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465108
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465109
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465110
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465111
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465112
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465113
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465114
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465115
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465116
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز تاسیس سامانه توزیع آبزیان13012465117
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان13012465118
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز توسعه سامانه توزیع آبزیان13012465119
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان13012465120
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان13012465121
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان13012465122
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی سامانه توزیع آبزیان13012465123
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه سامانه توزیع آبزیان13012465124
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465125
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465126
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465127
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465128
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465129
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465130
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465131
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465132
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی صید و صیادی13012465133
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی13012465134
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی13012465135
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی13012465136
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی صید و صیادی13012465137
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت خدمات مهندسی بندری13012465138
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری13012465139
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری13012465140
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری13012465141
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر فعالیت مجوز شرکت خدمات مهندسی بندری13012465142
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465143
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465144
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465145
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465146
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465147
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465148
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465149
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465150
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465151
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465152
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465153
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465154
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465155
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465156
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465157
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465158
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465159
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465160
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465161
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر فعالیت مجوز شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465162
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی13012465163
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی13012465164
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی13012465165
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی13012465166
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی13012465167
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی13012465168
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی13012465169
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی13012465170
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی13012465171
مشاهده خدمت ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی13012465172
مشاهده خدمت ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان 13022466000 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان13022466000
مشاهده خدمت صدور و تمدید کارت شناسایی واحدهای آبزی‏پروری 13012467000 صدور و تمدید کارت شناسایی واحدهای آبزی‏پروری13012467000
مشاهده خدمت ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان 13012468000 ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان13012468000